02 Kvalitetsstyring

I samsvar med teorien for kvalitetsstyring og kvalitetsstikring så defineres kvalitet slik:
(Ref ISO 9000 serien.)

Kvalitet er lik samsvar med gitt norm.

På denne måten så bør det være en norm eller et kvalitetsmål for de jobbene som vi skal utføre, og vi bør ha og gjennomføre rutiner som medfører at disse kvalitetsmålene blir nådd. Slik som man også gjør det i industrien, så vil det ofte medføre mange fordeler med å dele opp forholdsvis større arbeidsoppgaver i mindre mål og mindre arbeidsoppgaver som kvalitetssikres og vurderes opp mot den norm som gjelder, hver for seg.


Som et eksempel på et prosjekt som kan kvalitetssikres gjennom flere utviklingstrinn så passer det jo godt å nevne en enkel PLS styring basert på en PLS montert inn i en "maskintavle". Den aller første aktiviteten som vi må gjennomføre, det er jo utarbeidelsen av en god plan som forteller hvordan vi ønsker å gjennomføre prosjektet. Planen kan med fordel dele opp prosjektet i underaktiviteter med kvalitetsmål med egne kvalitetsmål for hver av disse delaktivitetene.

Her er et eksempel på hvordan vi kan plalegge og gjennomføre byggingen av en maskintavle bygget opp rundt en enkel PLS på basis av disse prinsippene for kvalitstsstyring og kvalitetssikring av arbeidsprosessen:

  • Aktivitet 1: Utarbeidelse av dokumentasjon. Aktiviteten kontrolleres opp mot oppgavetekst og relevant regelverk. Feil rettes før vi går videre i prosjektet.

  • Aktivitet 2: Fysisk montering av komponentene. Kontroll opp mot arrangementstegning og eventuelt andre tegninger av om komponentene er montert rett. Feil rettes.

  • Aktivitet 2: Oppkobling av hovedstrøm. Kontroll opp mot hovedstrømsskjema av hvor vidt    oppkoblingen er utført riktig. Nødvendige målinger utføres. Feil rettes.

  • Aktivitet 3: Oppkobling av styrestrøm. Kontroll opp mot styrestrømsskjema av hvor vidt        oppkoblingen er gjort riktig. Nødvendige målinger utføres. Feil rettes.

  • Aktivitet 4: Utarbeidelse av PLS program. Testkjøring av PLS programmet ved hjelp av simulator. Feil rettes.

  • Aktivitet 5: Overføring av PLS program fra PC til PLS. Ny testkjøring av program uten hovedstrøm tilkoblet. Feil rettes.

  • Aktivitet 6: Full funksjonsprøve med sluttkontroll. Feil rettes.

  • Aktivitet 7: Oppdatering og feilretting i dokumentasjon.

Hvis man deler opp arbeidsoppgaven i slike "delprosjekter" og sørger for å kvalitetssikre dem hver for seg, så vil det totale antallet arbeidstimer man behøver å bruke på et prosjekt kunne bli betraktelig mindre og sluttresultatet blir ofte bedre. Hvis man venter med all feilretting til helt til slutt i prosjektet så kan dette bli til en nesten håpløs oppgave, og det kan bli nødvendig å gjennomføre det hele på nytt.


Comments